IT Services

IT services kunnen naar een brede waaier van diensten verwijzen. Van consultancy, outsourcing tot een partnership voor reselling van software. Ongeacht de vorm van dienstverlening loont het om complexe opvattingen over de dienstverlening in een duidelijk contract vast te leggen. Dit biedt zekerheid en controle over het project en voorziet een juridisch verhaal als het misgaat, iets waar beide partijen baat bij hebben. Wij staan u graag bij het opstellen en onderhandelen van overzichtelijke en begrijpelijke contracten voor IT dienstverleners.

Consultancy & Professional Services

Samenwerking met consultants is vanwege hun deskundigheid, kennis en ervaring voor vele bedrijven en overheden een must-have bij de realisatie van informaticaprojecten. Leveranciers van software en IT-apparatuur bieden vaak ook consultancy aan als extra optie bij de geleverde hardware en applicaties.

Ongeacht de use case, is het erg nuttig om de uitgangspunten en voorwaarden van de samenwerking vast te leggen in een duidelijke en bindende overeenkomst. Ons gespecialiseerd juridisch team werkt duidelijke en nauwkeurige IT contracten uit die rekening houden met onder andere de informatie- en medewerkingsplicht, de vergoedingsregeling en de verantwoordelijkheid bij eventuele schade. Ten slotte is een adequate regeling in verband met het (wederzijds) afwerven van personeel en het gebruik van  intellectuele eigendomsrechten erg aangewezen.

Outsourcing

Outsourcing is een specifieke vorm van dienstverlening waarbij de leverancier bedrijfsfuncties gaat verlenen die de klant eerder intern verrichte. Daarbij worden resources zoals apparatuur en personeel van de leverancier overgedragen aan de afnemer zodat de afnemer kan genieten van bijstand voor een bepaalde bedrijfsfunctie.

Outsourcing zorgt voor schaalvoordelen, kostenbesparingen en betere mogelijkheden om talentvol personeel te binden. Deze overeenkomsten zijn meestal uitputtend opgesteld en houden rekening met alle aspecten van de relatie tussen de leverancier en de klant. Onze partners en IT/IP-juristen werken vanuit hun uitgebreide ervaring outsourcing contracten op maat uit met oog voor de talrijke business en juridische vragen in het kader van outsourcing.

Partnership & Reseller

Een reseller/partnership agreement geeft de partijen zekerheid over de commissies en verkoopsdoelstellingen. In het kader van IT-samenwerking raden we steeds duidelijke afspraken te maken met betrekking tot voorafgaande goedkeuring van klanten, confidentialiteit, aansprakelijkheid en niet-concurrentie. Een goed uitgewerkte vergoeding houdt rekening met vergoedingen voor aangebrachte klanten na beëindiging van het partnership en de andere bezorgdheden van de reseller. Dikwijls krijgt een IT-reseller inzicht in code van andere partner en kan deze de software aanpassen op vraag van eindklanten. Bij verwante samenwerking is een correcte regeling rond intellectuele eigendom van de broncode van de software van groot belang. We bieden onze kennis inzake onderhandelen en ontwerpen van partnership-contracten graag aan om deze vraagstukken in een duidelijk contract te vertolken.

Value Added Reseller (VAR)

Een Value Added Reseller is een gespecialiseerde ICT leverancier die zijn analytische expertise en creativiteit benut om producten van software en hardware leveranciers in waarde te laten groeien. VAR contracten impliceren een hechte samenwerking tussen de VAR en de afnemer. De methodiek van de Value Added Reseller kan echter enorm verschillen van leverancier tot leverancier. We drukken deze methodiek graag nauwkeurig uit in een overzichtelijk contract. Hierbij is het noodzakelijk om onder meer verdeling van verantwoordelijkheden, regeling inzake intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding correct af te bakenen.