Software

De dynamiek van software-ontwikkeling is niet te onderschatten. Onze praktische aanpak en gedegen juridische kennis zorgt voor softwarecontracten op maat die deze dynamiek en complexiteit correct overbrengt. 

Beoog je een samenwerking voor de ontwikkeling van applicaties, websites of platforms? Dan vertalen wij je wensen voor licenties of overdracht van software tot een juiste juridische verwoording.

deJuristen is sinds 10 jaar gespecialiseerd in het opstellen en onderhandelen van specifieke IT contracten. Onze experten luisteren naar jouw noden en bieden oplossingen aan.

Software Transfer Overeenkomst

Een Software Transfer Overeenkomst regelt de overdracht van intellectuele rechten op de code. In principe berusten de rechten op de code immers bij de ontwikkelaar. Door uitdrukkelijk code over te nemen, kan de opdrachtgever zijn investeringen op financieel vlak indekken. Voor opdrachtnemer is het dan van belang om een overdracht van risico’s te voorzien.

Onze softwaretransfer contracten houden hier steeds rekening mee en kunnen ook voorzien in exclusiviteit of non-concurrentie.

Ontwikkelaars zullen echter vooraf bestaande code en andere materialen graag beschikbaar houden voor hun andere klanten. Het loont dus in elk opzicht om duidelijk af te spreken wie de eigenaar is van de software.

Non-Disclosure Overeenkomst

In de aanloop van een deal wisselen partijen vaak gevoelige gegevens uit. Dit kan gaan over namen van klanten, maar ook over broncode en andere bedrijfsgeheimen. Wat gebeurt er met de gegevens indien geen duidelijke afspraken bestaan over vertrouwelijkheid? Om hier uitsluitsel te hebben, sluiten de partijen best vooraf een NDA (Non-Disclosure Agreement). In die overeenkomst komen partijen overeen om vertrouwelijke informatie confidentieel te houden. Essentieel hierbij is om duidelijk te bepalen wat vertrouwelijk is en hoe lang de geheimhouding blijft gelden. Wat als de tegenpartij de geheimhouding schendt? Een boete is één mogelijkheid, maar niet altijd afdwingbaar. Daarom werken we met veel plezier aan een correcte verwoording vanuit de wensen en businessrealiteit van de klant.

Maintenance en Support (SLA)

Maintenance en Support wordt geregeld in een bijzondere overeenkomst en dikwijls gekoppeld aan een SLA (Service Level Agreement). Deze documenten leggen de te verlenen diensten op gedetailleerde wijze vast. Hoe wordt de performance van de leverancier gemeten? Is toegestane downtime voorzien? Hoe wordt exit geregeld en wat bij overgang van de klant naar een derde leverancier? Een correct opgestelde SLA gaat hier duidelijk op in, met oog voor verstaanbaarheid en structuur.

Om een klant hierover voldoende contractuele zekerheid te geven, is het essentieel om voldoende controle in te bouwen inzake de uitbestede processen en de prijs daarvan. Die controle wordt gefaciliteerd door rapporteringsverplichtingen op te nemen in de SLA. Ook service credits of kortingen zijn een nuttige waarborg, indien een service level niet kan worden gehaald. Omdat SLA’s meestal langdurige contracten zijn, is het ook van belang om juridisch correcte en evenwichtige prijsafspraken te maken en eventueel prijsherziening te voorzien.

Escrow

Klanten krijgen standaard toegang tot de gecompileerde code, met uitsluiting de broncode. Om de klant echter te behoeden tegen de zware gevolgen van een faillissement of contractbreuk door de IT-leverancier, treffen beide partijen vaak een escrowregeling. Zonder toegang tot de broncode zal de klant de software immers niet kunnen onderhouden of verbeteren.

Het loont dus om de software te laten bewaren bij een escrow agent. Daarbij is het cruciaal om de opslag van de broncode, betaling van de escrow agent en nodige documentatie in een helder contract te vertolken. Onze escrow contracten voorzien de nodige juridische procedures om de partijen een uitweg te bieden. Zo kan deadlock ook vermeden worden door te voorzien in een passende arbitrageclausule.

Testing

Naarmate software cruciale bedrijfsprocessen vervangt en automatiseert, zal de klant bepaalde garanties willen. Daartegen wenst de softwareontwikkelaar de software “as is” (i.e. in de staat waarin ze zich bevindt) op te leveren.

In elk geval is het nooit mogelijk om te garanderen dat software vrij is van bugs. Ongeacht het vertrouwen tussen klant en opdrachtnemer, maken partijen dan best ook de juiste afspraken rond software testing. Dit is essentieel voor de kwaliteit van de software.

Onze heldere IT contracten regelen minstens de volgende aspecten van software testing: de goedkeuring van de tests, de periode waarbinnen deze uitgevoerd moeten worden. Wat als de klant niet tevreden is of de tests niet uitgevoerd worden? Dergelijke afspraken in een helder contract komen de kwaliteit van het resultaat en de klantenrelatie steevast ten goede.

Licentieovereenkomst

Software in licentie geven heeft als voordeel dat de licentiegever bepaalde voorwaarden kan opleggen. Veelvoorkomende beperkingen op softwarelicenties betreffen (i) het gebruik, (ii) het gebied waarbinnen de licentie geldt en (iii)  de duurtijd waarvoor deze geldig blijft.  Een heldere regeling van de vergoeding is ook steeds aan de orde.

Het is geen geheim dat software regelmatig fouten en bugs bevat, zelfs na testing. Hoe wordt hieraan tegemoet gekomen? Wat is de verantwoordelijkheid van elke partij?

Onze licentieovereenkomsten zijn steeds op maat en houden dus rekening met de complexe aard van bepaalde softwareapplicaties en API’s. Onze klanten vertrouwen dan ook graag op onze expertise om deze complexiteit correct in een licentieovereenkomst te vertalen.