Een record boete opleggen? De GBA kan dit van haar checklist afvinken.

16 juli 2020 | Privacy

Het is weer raak voor Google. Nogmaals een mega-boete gekregen, omdat men niet conform de GDPR handelt. Dit keer heeft onze eigen privacy waakhond (GBA) de boete opgelegd. 

Straight to the point:

Klager heeft een verzoek om verwijdering (voor de GDPR-experten onder ons: ook wel bekend als het recht op vergetelheid) ingediend bij Google. Google heeft het verzoek afgewezen. De vraag van klager vindt zijn oorsprong in onvrede met twee zaken die in de zoekresultaten van Google over hem verschijnen: 

  • De informatie waaruit blijkt dat de klager een persoon is die banden heeft met een politieke partij in België. De klager is van mening dat het verwerken van deze informatie moet vallen onder het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en een verwerkingsverbod van toepassing is. Daarnaast zou deze verwerking onnauwkeurig zijn.
  • De informatie waaruit blijkt dat klager het voorwerp is geweest van een pesterijklacht. De klager beargumenteert dat de betrokken informatie niet meer actueel is, aangezien deze klacht ongegrond is verklaard door daartoe bevoegde instantie. 

Wat de GBA zegt over de politieke betrokkenheid

De GBA is van oordeel dat de klager banden heeft met een politieke partij en dus een publieke functie uitoefent. Gezien de rol van de klager in het openbaar leven, is de GBA van oordeel dat het behoud van deze persoonsgegevens in de zoekresultaten van Google noodzakelijk is in het algemeen belang. Een verwerkingsverbod is daarom niet van toepassing. Op dit punt heeft Google dus een victory behaald. 

Wat de GBA zegt over de pesterijklacht

In de zoekresultaten is informatie te vinden waaruit blijkt dat de klager voorwerp geweest is van een pesterijklacht. De klacht is in 2010 ongegrond verklaard, waardoor de informatie in de zoekresultaten niet langer actueel is. De GBA oordeelt dat de verwijzing naar deze informatie in deze context schadelijke gevolgen heeft voor de klager, waardoor de rechten en belangen van de klager prevaleren. 

Sancties?

De GBA is van oordeel dat dit vanwege Google een ernstige inbreuk betreft. Google beschikte immers over informatie waaruit bleek dat het volledig op de hoogte was van alle feiten, maar heeft alsnog de informatie niet verwijderd.

De record boete van 600.000 EUR (tot op heden het hoogste bedrag ooit door de GBA opgelegd) wordt opgelegd omdat Google de verouderde pagina’s met betrekking de pesterijklacht uit de zoekresultaten niet heeft verwijderd. De GBA oordeelt echter tevens dat Google niet helder was in haar motivatie om het verzoek van de klager te weigeren. Tot slot was de GBA ook van mening dat het aanvraagformulier van Google voor de verwijdering niet transparant was.

Slotbemerking

We willen graag benadrukken dat niet enkel de weigering tot verwijdering door Google heeft bijgedragen aan het opleggen van deze hoge boete. Het gehele bedrijfsproces dat Google heeft met betrekking tot de rechten van betrokkenen is ook onderzocht (hoe heeft men gereageerd, welke informatie was ter beschikking gesteld bij het uitoefenen van het verzoek etc.) en heeft door de GBA een onvoldoende gekregen. Meer details kan je hier nalezen.

We zien hier dus opnieuw het belang om dit aspect binnen de organisatie in orde te hebben. Dit kan eenvoudig door bepaalde beleidsdocumenten op te stellen en awareness te creëren in de onderneming. Natuurlijk kunnen deJuristen je organisatie hierbij helpen. Mocht je meer informatie willen, kan je ons altijd bereiken via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Duygu Öztürk, Privacy Chair deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance