Disclaimer

De website https://dejuristen.be/ (hierna de ‘Website’) behoort toe aan:
deJuristen nv,
Heernislaan 19
9000 Gent
Telefoon: +32(0) 9 298 04 58
BTW: BE0844.098.750

Inhoud

De informatie (teksten, beelden, links) op deze Website wordt geplaatst en beheerd door deJuristen. deJuristen levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. deJuristen behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

deJuristen neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en beschikbaarheid van de Website te waarborgen, maar kan hieromtrent geen absolute garanties geven.

Toegang tot onze site wordt verleend “zoals deze is” en op een “zoals beschikbaar” basis. Wij kunnen onze site (of een deel ervan) te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk als de Website (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

Het is verboden om door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen of software data aan onze Website te onttrekken voor commerciële doeleinden. Iedere bezoeker van onze Website moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website, alsook op andere bezoekers van de Website.

Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij iedere bezoeker die via onze Website terechtkomt op een vreemde website aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.

Intellectuele eigendom

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Algemene bepalingen

Deze Disclaimer wordt exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website, of uit overeenkomsten die met deJuristen gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar onze hoofdzetel gevestigd is.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Disclaimer in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Disclaimer. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.