Naar aanleiding van de Strategie voor een eengemaakte digitale markt binnen de Europese Unie keurde het Europees Parlement op 20 mei 2019 de Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud goed. De richtlijn tracht te vermijden dat de ondernemingen die zogenaamde ‘digitale inhoud of diensten’ leveren, geconfronteerd worden met verschillende (soms tegenstrijdige) nationale wetgeving inzake consumentenbescherming. In deze laatste blog rond Cloud Computing proberen we te achterhalen of cloud computing beschouwd moet worden als ‘digitale inhoud’ en welke regels er dan zullen gelden voor de cloud computing-providers.

De Richtlijn Digitale Inhoud

In de richtlijn wordt ‘digitale inhoud’ omschreven als: “(a) gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, bijvoorbeeld video, audio, applicaties, digitale games en alle andere software, (b) diensten die de totstandkoming, verwerking of opslag van gegevens in digitale vorm mogelijk maken, wanneer deze gegevens door de consument worden verstrekt, en (c) diensten die het delen van gegevens en alle andere interactie met gegevens in digitale vorm die door andere gebruikers van de dienst worden verstrekt, mogelijk maken”.

Bij cloud computing wordt een dienst via het internet (de cloud) ter beschikking gesteld van een bepaald aantal personen. Het kan gaan om bijvoorbeeld het leveren van een extra opslagruimte of het aanbieden van een bepaalde softwareapplicatie. Cloud computing kan dus beschouwd worden als digitale inhoud. Dit betekent dat je als aanbieder van een clouddienst rekening zal moeten houden met de bepalingen uit de richtlijn.

Wat zijn de regels?

Hoewel de lidstaten nog tot 2021 hebben om deze richtlijn om te zetten naar nationaal recht, geven wij jou alvast de drie belangrijkste nieuwigheden mee, waar je zeker rekening mee zal moeten houden bij het aanbieden van clouddiensten aan consumenten.

1. Aansprakelijkheid van de handelaar

Als aanbieder van de cloud computingdienst zal je steeds aansprakelijk zijn ten opzichte van de consument in geval van niet-levering of niet-conforme levering van de clouddienst. Dit betekent dat de consument een schadevergoeding kan vorderen en zelfs de overeenkomst kan ontbinden, indien jij niet kan aantonen dat de clouddienst op tijd is geleverd of indien de geleverde clouddienst overeenkomstig de overeenkomst werd geleverd. Omdat deze regel van dwingend recht is, kan je deze aansprakelijkheid in geen enkel geval uitsluiten in de overeenkomst.

2. Recht van ontbinding voor de consument

De consument zal het recht hebben om de clouddienstovereenkomst te allen tijde te ontbinden, bijvoorbeeld wanneer de clouddienst niet voldoet aan de afgesproken wensen. Indien de consument gebruik maakt van dit recht op ontbinding, zal je hem uiterlijk binnen de 14 dagen na kennisname van deze ontbinding, de volledige prijs van de clouddienst moeten terugbetalen. Daarnaast kan de consument kosteloos verzoeken om alle inhoud die in het kader van de clouddienst werd gegenereerd via een gangbaar gegevensformaat aan hem te bezorgen.

3. Wijzigingen van de digitale inhoud

Wanneer je de clouddienst gedurende een bepaalde tijd gaat aanbieden aan een consument, bijvoorbeeld bij het leveren van een sociale media-applicatie, kunnen zich bepaalde wijzingen voordoen die nadelige gevolgen creëren voor de gebruiker ervan. Normaliter zijn dergelijke wijzingen niet mogelijk. De richtlijn bepaalt evenwel dat wijzigingen wel toegestaan zijn, op voorwaarde dat dit is opgenomen in de overeenkomst, er geen extra kosten aan verbonden zijn voor de consument en deze laatste op een duidelijke en begrijpelijke wijze van deze wijziging in kennis is gesteld. In elk geval zal de consument ook steeds de mogelijkheid moeten hebben om gebruik te maken van zijn recht op ontbinding. Indien de consument de optie heeft om de clouddienst te behouden zonder de uitgevoerde wijzigingen, dan kan hij de ontbinding evenwel niet vorderen.

Wil je meer weten over hoe je jouw clouddienst conform de nieuwe regels inzake consumentenbescherming maakt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze specialisten staan altijd voor u klaar en zijn bereikbaar via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Helena Depaepe, Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance