Nieuwe regels voor webshophouders: Richtlijnen inzake verkoop van goederen en digitale inhoud

06 november 2019 | e-Commerce, e-Compliance

In het voorjaar keurde de EU 2 richtlijnen goed: Richtlijn 2019/770 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (hierna: Richtlijn digitale inhoud) en Richtlijn 2019/771 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG (hierna: Richtlijn consumentenkoop). In deze blogpost zetten we de belangrijkste wijzigingen voor webshophouders op een rijtje.

Valt mijn verkoop onder de nieuwe regels?

Als eerste stap is het belangrijk te onthouden dat beide richtlijnen enkel de verkoop aan consumenten regelen. Consumenten zijn natuurlijke personen die handelen buiten een beroepsactiviteit.

De Richtlijn digitale inhoud regelt de verkoop van digitale inhoud (zoals muziek, software) en digitale diensten (zoals cloud storage). Ook digitale inhoud of diensten waarbij de consument geen geldsom betaalt, maar persoonsgegevens verstrekt (zoals in het geval van social-media accounts), vallen onder de richtlijn. De Richtlijn consumentenkoop omvat alle verkoop van fysieke goederen, zij het in een winkel of online. Fysieke goederen met digitale elementen (zoals smartphones en smart TVs) vallen ook onder deze richtlijn.

Dit wil zeggen dat het gecombineerde toepassingsgebied van beide richtlijnen zeer breed is. Behalve in de uitzonderlijke omstandigheden wanneer uw verkoop valt onder de uitzonderingen opgesomd in de wet (zoals de verkoop van tweedehandsgoederen), is er dus een grote kans dat uw verkoop onder de nieuwe regels valt.

Wat wijzigt er?

Zowel de Richtlijn digitale inhoud als de Richtlijn consumentenkoop voeren een nieuwe conformiteitsregel in. Deze conformiteitsregel betekent dat de verkochte goederen of digitale inhoud en diensten conform moeten zijn aan de koopovereenkomst. De wet voorziet in een aantal vanzelfsprekende beoordelingscriteria zoals de beschrijving, het type, de hoeveelheid en kwaliteit van de goederen, maar ook bijvoorbeeld dat de goederen geschikt moeten zijn voor de doeleinden waarvoor goederen van hetzelfde type gewoonlijk zouden worden gebruikt. Belangrijk voor de verkoop van digitale inhoud en diensten is dat de verkoper ook updates die een consument redelijkerwijze kan verwachten zal moeten leveren om te voldoen aan deze conformiteitsvereiste.

Zowel voor de verkoop van goederen en goederen met digitale elementen als de verkoop van digitale inhoud en digitale diensten is de verkoper aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van de goederen en aan het licht komt binnen twee jaar. Voor gebreken die aan het licht komen binnen een jaar na de levering van de goederen wordt overigens vermoed dat dit gebrek al bestond tijdens de levering. De huidige Belgische wetgeving waarin dit vandaag slechts 6 maanden is zal dus worden aangepast om te voldoen aan de Europese regels.

Wat in geval ik niet voldoe aan de regels?

De wet voorziet een aantal rechtsmiddelen waarop de consument beroep kan doen. In geval van de verkoop van goederen en goederen met digitale elementen bent u gehouden om de goederen in conformiteit te brengen met de koopovereenkomst. In de praktijk betekent dit dat de consument de keuze zal hebben om de goederen kosteloos en binnen een redelijke termijn te laten herstellen of te vervangen. Indien de herstelling of vervanging van de goederen onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt voor u, zal de consument recht hebben op een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst.

In geval van de verkoop van digitale inhoud of diensten beschikt de consument over soortgelijke rechten. Ook in deze gevallen zal u gehouden zijn om de digitale inhoud of dienst conform te maken, een evenredige prijsvermindering aan te bieden, of zal de consument de overeenkomst kunnen ontbinden.

Besluit

De vele initiatieven tot reglementering maken het niet eenvoudig om je webshop te onderbouwen met het juiste juridische kader. Consumenten zijn zich steeds beter bewust van hun rechten, en de inspectiediensten treden steeds vaker pro-actief op door controles door te voeren. Het is dan ook verstandig om je webshopvoorwaarden te laten doorlichten en waar nodig aan te passen aan de regels zoals ze vandaag gelden. Onze e-commerce specialisten staan hiervoor voor je klaar, en kan je steeds contacteren via hallo@dejuristen.be!

Geschreven door Johanna Coppens, Legal adviser deJuristen & Irem GΓΌzel

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance